ਝੇਢਾਂ !✍️ ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ

ਝੇਢਾਂ !

ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ।

ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ ਲਾ ਕੇ ਕੁੰਡੇ।

ਨਾਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਫਿਰਦਾ ਡੱਸਦਾ,

ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਦੇਣਾ।

'ਕੱਲੇ 'ਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ।

ਮੌਕਾ ਵੇਖੋ, ਕਰੋ ਨਾ ਝੇਢਾਂ।

ਨਾ ਇੱਜੜ ਬਣਾਓ, ਵਾਂਗਰ ਭੇਡਾਂ।

ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ,

ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾ ਦੇਣਾ।

ਨਾਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਫਿਰਦਾ ਡੱਸਦਾ,

ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਦੇਣਾ।

ਬੰਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ,

ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ।

-ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ