ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ

ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਏ

ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਰਵਾਨਾ ਏ

ਯਾਹਮੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਏ।

ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ ।

ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ ।

 

ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਜਾਏ

ਜੋ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਲਾਏ ਪਾਏ

ਫਿਰ ਵੀ ਪੜਨ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ

ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਡਦਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਫੜਦਾ ਏ

ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ ।

ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ ।

 

ਲੱਗੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ

ਸੱਪਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੱਪ ਰੱਖੀ ਹੈ ਧੌਣ

ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਆ ਫੇਲ ਏ

ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਏ

ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ ।

ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ ।

 

ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ

ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਏ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਏ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਏ

ਕਇਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆਂ ਯਾਰਾਂ

ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਏ

ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ ।

ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ ।

 

ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਏ

 ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣਾ ਏ

ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ

 ਹੱਥ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਏ

ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏ

ਪੱਲ਼ਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੜਦਾ ਏ

ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ ।

ਸਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ ।

 

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

(ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)

ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ.ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ ।

ਮੋਬਾ: 94654-23413