ਸਲੇਮਪੁਰੀ ਦੀ ਚੂੰਢੀ ✍️ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ!

ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ!

ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ,

ਮੈਨੂੰ ਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੈਂ  ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗਾਹਤੀ,

ਤਾਹੀਓਂ  ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ,

ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਲਏ, 

ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

-ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ